Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunku usług świadczonych przez DapIT Marcin Świtała z siedzibą w Hucie Starej B przy ul. Mickiewicza Adama 4/7 (zwany dalej DapIT lub Serwis).
 2. Serwis świadczy usługi osobom prywatnym jak i przedsiębiorstwom (zwanymi dalej Klientem).
 3. DapIT jest podmiotowo zwolniony z obowiązku naliczania podatku VAT, zatem wszystkie kwoty są ostateczną ceną usługi.

Dostarczenie sprzętu, wykonanie usługi oraz odbiór sprzętu

 1. Zgłoszenie, wysłane przez Klienta za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dapit.pl, jest usuwane po 14 dniach od momentu jego wysłania, jeśli sprzęt nie został dostarczony do Serwisu w tym terminie.
 2. Sprzęt można dostarczyć do serwisu za pośrednictwem kuriera lub osobiście.
 3. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu, Klientowi wydawane jest karta przyjęcia, będąca jedyną podstawą do wydania sprzętu Klientowi.
 4. Karta przyjęcia traci natychmiast swą ważność, jeśli Klient zażąda odesłania sprzętu kurierem, lub jeśli Klient odbierze sprzęt za poświadczeniem odbioru.
 5. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem kuriera, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu (sprzęt nie może przemieszczać się w opakowaniu).
 6. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania usługi serwisowej, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez Klienta właściwie zabezpieczony na czas transportu. W takim wypadku serwis całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu, a także nalicza Klientowi koszty odesłania sprzętu w wysokości 25zł brutto, jeśli sprzęt został wysłany do serwisu za pośrednictwem kuriera.
 7. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania usługi serwisowej, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie posiada numerów identyfikacyjnych (w tym numerów seryjnych) lub są one nieczytelne. Zapis ten dotyczy wszystkich usług serwisowych, świadczonych przez serwis.
 8. W przypadku zgłoszenia sprzętu do usługi serwisowej, polegającej na ingerencji w zabezpieczenia sprzętu (ściągnięcie haseł dostępu, zerwanie plomb zabezpieczających itp.), Klient jest zobowiązany do przedłożenia w serwisie dokumentów potwierdzających własność sprzętu oraz wylegitymowania się dowodem osobistym. W przypadku braku dokumentów potwierdzających własność sprzętu, serwis ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu i wykonania usługi serwisowej.
 9. Przed dostarczeniem sprzętu należy wyjąć wszelkie urządzenia opcjonalne i elementy nie będące integralną częścią sprzętu (karty pamięci, pendrive’y, płyty CD/DVD, karty PCMCIA itp.). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 10. Serwis wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez Klienta, o ile Klient nie udzielił wyraźnej zgody na kompleksową diagnostykę sprzętu. Jeśli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przez Klienta, serwis nie wykona kolejnych etapów diagnostyki bez uprzedniego porozumienia z Klientem. Serwis wyłącza niniejszym swoją odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu usługi serwisowej, które nie zostały zgłoszone przez Klienta.
 11. Standardowy czas wykonania usługi serwisowej (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Jednakże w uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych itp.), czas ten może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych. W przypadku przekroczenia przez serwis terminu 60 dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy serwisowej bez żadnych konsekwencji.
 12. Koszt diagnozy jest płatny 40 zł w wypadku komponentów zewnętrznych (dysk, pamięć, matryca, klawiatura itp.) lub 80 zł w wypadku komponentów wewnętrznych (płyta główna, układy BGA, SMD) i będzie pobierany w wypadku odstąpienia Klienta od naprawy płatnej sprzętu.
 13. DapIT zastrzega sobie możliwość zwrotu nie naprawionego sprzętu o innych objawach niż przy przyjęciu.
 14. DapIT nie odpowiada za wady ukryte naprawianego sprzętu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
 15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane w wyniku niewykonania kopii zapasowej danych przez Klienta przed dostarczeniem sprzętu do Serwisu.
 16. Za pozostawione akcesoria niewymienione w karcie przyjęcia serwis nie odpowiada.
 17. W przypadku, gdy Klient nie może odebrać sprzętu osobiście (bez pośrednictwa osób trzecich), zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprzętu – w przeciwnym razie sprzęt może nie zostać wydany przez serwis, nawet za okazaniem potwierdzenia przyjęcia.
 18. Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie transportu kurierem, jeśli protokół szkody nie został sporządzony z chwilą dostarczenia sprzętu przez kuriera. Klient jest zobowiązany do otwarcia przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenia stanu sprzętu. Wszelkie roszczenia Klienta, który nie zgłosił kurierowi problemów ze sprzętem w momencie doręczenia, nie będą uwzględniane.
 19. W przypadku nieodebrania sprzętu przez Klienta w okresie 14 dni od powiadomienia przez serwis o możliwości odbioru sprzętu, serwis naliczać będzie opłatę magazynową (na którą składa się m.in. zapewnienie właściwych warunków przechowywania sprzętu oraz okresowe doładowywanie baterii) w kwocie 5zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą dobę. Opłata ta będzie naliczana do momentu odbioru sprzętu przez Klienta, przy czym dzień odbioru sprzętu jest także zaliczany do opłaty magazynowej.

Gwarancje i reklamacje

 1. Na każdą usługę serwisową (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwarancja na okres od 1 do 24 miesięcy w zależności od usługi (ustalana indywidualnie), z wyłączeniem usługi z użyciem elementów używalnych bądź dostarczonych przez klienta. Podstawą realizacji gwarancji jest karta gwarancyjna wydawana przy odbiorze sprzętu.
 2. Gwarancja nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi sprzętu, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz zabrudzenia, wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploracji, nieuprawnionej ingerencji w sprzęt, uszkodzeń mechanicznych (w szczególności: zalania, upadki, zatkanie otworów wentylacyjnych).
 3. Serwis zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeśli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 4. Oryginał karty gwarancyjnej jest jedynym dokumentem, uprawniającym Klienta do wykonania przez Serwis naprawy w ramach udzielonej gwarancji..
 5. Gwarancja jest wydłużana o czas jaki sprzęt przebywa w serwisie w czasie napraw gwarancyjnych.
 6. Naprawy gwarancyjne przeprowadzane są jedynie pod kątem usterki zgłaszanej przez Klienta.
 7. DapIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
 8. Wadliwie działający sprzęt w wyniku instalacji oprogramowania firm trzecich przez Klienta nie podlega reklamacji na wykonane usługi.
 9. W przypadku 3 (trzech) nieudanych napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu lub trudności w pozyskaniu części zamiennych do naprawy gwarancyjnej, serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy serwisowej. W takim wypadku serwis zwraca Klientowi koszty naprawy (bez uwzględnienia kosztów przesyłki) przelewem na rachunek bankowy do 28 dni od momentu podania przez Klienta prawidłowych danych do przelewu. W przypadku, gdy do naprawy została wystawiony rachunek, zwrot kosztów możliwy jest wyłącznie na rachunek będący własnością podmiotu, na który rachunek został wystawiony.
 10. Jeśli Klient nie posiada rachunku bankowego, zwrot kosztów dokonywany jest wyłącznie w postaci pieniężnego przekazu pocztowego, na adres Klienta znajdujący się w systemie serwisu. W takim wypadku kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty nadania przekazu.
 11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od warunków udzielonej gwarancji bądź warunków niniejszego regulaminu, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów naprawy.